Σύντομες εργασίες βελτιστοποίησης της βάσης δεδομένων